جزئیاتزبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها
نام آزمون
زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی
لینک سوال آزمون
\upload\1267.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی