جزئیاتبيان شفاهي داستان1
نام آزمون
بيان شفاهي داستان1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی
لینک سوال آزمون
\upload\1263.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی