جزئیاتترجمه متون ساده
نام آزمون
ترجمه متون ساده
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی
لینک سوال آزمون
\upload\1261.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی