جزئیاتکليات زبانشناسي2
نام آزمون
کليات زبانشناسي2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی
لینک سوال آزمون
\upload\1260.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی