جزئیاتفنون مشاوره و روان درماني
نام آزمون
فنون مشاوره و روان درماني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1254.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی