جزئیاتروانشناسي رفتار مصرف کننده
نام آزمون
روانشناسي رفتار مصرف کننده
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1253.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی