جزئیاتآسيب شناسي اجتماعي
نام آزمون
آسيب شناسي اجتماعي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1252.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی