جزئیاتشيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار
نام آزمون
شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1251.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی