جزئیاتروانشناسي اجتماعي کاربردي
نام آزمون
روانشناسي اجتماعي کاربردي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1247.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی