جزئیاتآزمون هاي روانشناختي 1
نام آزمون
آزمون هاي روانشناختي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1240.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی