جزئیاتروانشناسي تربيتي
نام آزمون
روانشناسي تربيتي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1235.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی