جزئیاتمتون روانشناسي به انگليسي 2
نام آزمون
متون روانشناسي به انگليسي 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1231.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی