جزئیاتمتون روانشناسي به انگليسي 1
نام آزمون
متون روانشناسي به انگليسي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1230.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی