جزئیاتروانشناسي شناختي
نام آزمون
روانشناسي شناختي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1228.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی