جزئیاتروش تحقيق (کمي و کيفي)
نام آزمون
روش تحقيق (کمي و کيفي)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1224.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی