جزئیاتتاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن
نام آزمون
تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1222.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی