جزئیاتروانشناسي فيزيولوژيک
نام آزمون
روانشناسي فيزيولوژيک
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1221.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی