جزئیاتمباحث اساسي در روانشناسي 2
نام آزمون
مباحث اساسي در روانشناسي 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1219.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی