جزئیاتمباني جامعه شناسي
نام آزمون
مباني جامعه شناسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1217.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی