جزئیاتآمار توصيفي
نام آزمون
آمار توصيفي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1216.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی