جزئیاتمباني راهنمايي و مشاوره
نام آزمون
مباني راهنمايي و مشاوره
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1215.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی