جزئیاتمباحث اساسي در روانشناسي 1
نام آزمون
مباحث اساسي در روانشناسي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1214.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی