جزئیاتمباني سازمان و مديريت
نام آزمون
مباني سازمان و مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
لینک سوال آزمون
\upload\1212.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی