جزئیاتآمار و کاربرد آن در مديريت
نام آزمون
آمار و کاربرد آن در مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
لینک سوال آزمون
\upload\1210.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی