جزئیاترياضيات و کاربرد آن در مديريت 1
نام آزمون
رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
لینک سوال آزمون
\upload\1209.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی