جزئیاتاقتصاد خرد
نام آزمون
اقتصاد خرد
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
لینک سوال آزمون
\upload\1207.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی