جزئیاتجغرافياي اقتصادي ايران
نام آزمون
جغرافياي اقتصادي ايران
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
لینک سوال آزمون
\upload\1206.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی