جزئیاتروانشناسي عمومي
نام آزمون
روانشناسي عمومي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
لینک سوال آزمون
\upload\1205.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی