جزئیاتمباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت
نام آزمون
مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1204.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی