جزئیاتمديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي
نام آزمون
مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1203.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی