جزئیاتمديريت کيفيت و بهره وري
نام آزمون
مديريت کيفيت و بهره وري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1202.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی