جزئیاتمديريت عمليات خدمات
نام آزمون
مديريت عمليات خدمات
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1201.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی