جزئیاتاحکام کسب و کار
نام آزمون
احکام کسب و کار
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1197.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی