جزئیاتبهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها
نام آزمون
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1196.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی