جزئیاتسيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
نام آزمون
سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1195.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی