جزئیاتفنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها
نام آزمون
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1194.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی