جزئیاتبررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي
نام آزمون
بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1193.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی