جزئیاتزبان تخصصي 3و4
نام آزمون
زبان تخصصي 3و4
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1192.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی