جزئیاتسيستم هاي خريد انبارداري و توزيع
نام آزمون
سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1191.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی