جزئیاتمديريت رفتار سازماني
نام آزمون
مديريت رفتار سازماني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1188.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی