جزئیاتمباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
نام آزمون
مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1186.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی