جزئیاتآمار و کاربرد آن در مديريت 2
نام آزمون
آمار و کاربرد آن در مديريت 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1184.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی