جزئیاتآمار و کاربرد آن در مديريت 1
نام آزمون
آمار و کاربرد آن در مديريت 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1183.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی