جزئیاترياضيات و کاربرد آن در مديريت
نام آزمون
رياضيات و کاربرد آن در مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1182.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی