جزئیاترياضيات پايه
نام آزمون
رياضيات پايه
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1181.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی