جزئیات



اقتصاد خرد
نام آزمون
اقتصاد خرد
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1178.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی