جزئیاتبازاريابي بين المللي
نام آزمون
بازاريابي بين المللي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1177.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی