جزئیاتمساله يابي و حل مساله
نام آزمون
مساله يابي و حل مساله
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1176.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی