جزئیاتآمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2
نام آزمون
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 17:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 17:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1174.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی