جزئیاتسيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
نام آزمون
سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1171.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی